แก้ไขสำหรับผู้สมัครที่ยังไม่ได้เลือกสาขาวิชาที่สอบวัดความสามารถเชิงวิชาการเฉพาะด้าน

(สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6)

● สอบวัดความสามารถเชิงวิชาการเฉพาะด้าน (สอบวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ช่วงบ่าย)
เลขที่ลงทะเบียน หรือหมายเลขผู้สมัคร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน
เลือกสอบวัดความสามารถเชิงวิชาการเฉพาะด้าน


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แจ้งปัญหาทางเทคนิค: support@prism.co.th

สอบถามปัญหาเกี่ยวกับระเบียบการโทร 023924021 ต่อ 2309 - 2310

เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ
Google Chrome

Last update: 09/11/61
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี